DZIŚ

o serwisie znajdź w serwisie

Jakie są obowiązki sprawozdawcze organizacji?

Czy każda organizacja musi co roku przygotować i złożyć sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności?
Stowarzyszenia nie mają takiego obowiązku, ale często muszą przygotowywać takie sprawozdanie, ponieważ np. wymaga tego sponsor, do którego organizacja składa wniosek o dotacje. Sprawozdania z działalności może zażądać także np. starosta powiatu (jako właściwy dla stowarzyszenia organ kontroli i nadzoru). Nie ma wzoru takiego sprawozdania, ale tworząc go można się wesprzeć wzorami, dotyczącymi sprawozdań z działalności fundacji [patrz niżej].

Doskonałym miejscem do umieszczenia informacji o merytorycznej działalności organizacji jest informacja dodatkowa sprawozdania finansowego. Mamy obowiązek umieścić tam informacje finansowe wymagane prawem m.in. o osiągniętych przychodach i kosztach prowadzonych działań. To dobre miejsce, by wraz z wyszczególnieniem kosztów, szerzej opisać podejmowane działania statutowe związane z tymi kosztami.

Fundacje mają obowiązek składać sprawozdanie z działalności co rok. Muszą je złożyć do swojego organu kontroli, czyli ministra wskazanego w statucie fundacji. Jak ma wyglądać i co zawierać sprawozdanie określa Ustawa o fundacjach oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Nie określono w jakim terminie należy złożyć sprawozdanie, można więc przyjąć, że do końca roku kalendarzowego (np. sprawozdanie za rok 2013 fundacja składa do końca roku 2014).

Czy każda organizacja musi przygotować i złożyć sprawozdanie finansowe ze swojej działalności?
Stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek co roku składać do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe z wysokości osiągniętych w danym roku dochodów. Do końca 3. miesiąca nowego roku obrotowego (zwykle jest to 31 marca) należy złożyć formularz CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT-D. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) należy sporządzić do końca 3. miesiąca w nowym roku obrotowym, zatwierdzić (przez właściwy organ w organizacji np. zarząd, walne zebranie) w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia nowego roku obrotowego i przekazać wraz z uchwałą o  do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia przez właściwy organ.

Uwaga! Sprawozdanie finansowe podpisuje cały zarząd.

Czy organizacja prowadząca działalność gospodarczą ma dodatkowe obowiązki sprawozdawcze?
Tak. Każda organizacja prowadząca działalność gospodarczą musi dodatkowo złożyć swoje sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy je sporządzić do końca 3. miesiąca w nowym roku obrotowym, zatwierdzić w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia nowego roku obrotowego (najczęściej do końca czerwca) i przekazać do KRS-u w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia przez właściwy organ.

Jeżeli organizacja składa jedynie sprawozdanie finansowe, wniosek składa się z:

  • formularza KRS-Z30,
  • sprawozdania finansowego,
  • uchwały o przyjęciu sprawozdania podpisanej przez właściwy organ,
  • dowodu opłaty za Monitor Sądowy i Gospodarczy oraz dowodu opłaty za złożenie dokumentów

Jakie obowiązki sprawozdawcze ma organizacja pożytku publicznego (OPP)?

OPP mają obowiązek opublikować (zamieścić) sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe (czyli po podjęciu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania, samej uchwały w bazie się nie umieszcza) w internetowej bazie sprawozdań  prowadzonej przez MPiPS (http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,742.html) w terminie:
  • do 15 lipca – dotyczy to OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy
  • w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego – dotyczy to OPP, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego
 
Upublicznienie sprawozdań
Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie merytoryczne i finansowe w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom, w tym także poprzez umieszczenie sprawozdań na swojej stronie internetowej.
 
Jak ma wyglądać i co zawierać sprawozdanie merytoryczne organizacji?
Określa to Ustawa o fundacjach oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Jak ma wyglądać i co zawierać sprawozdanie finansowe organizacji?
Określa to Ustawa o rachunkowości (dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą) lub Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (dla organizacji nie prowadzących działalności gospodarczej).

Podstawa prawna

Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529)

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.,

Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 769 z późn. zm) lt;brgt; Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)