DZIŚ

o serwisie znajdź w serwisie

Z jakich dokumentów finansowych powinno się składać sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej?

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia/fundacji, które nie prowadzi działalności gospodarczej powinno się składać z: bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej. Sprawozdanie powinno być zatwierdzone przez stosowny organ, zarząd lub walne zebranie – w zależności od tego, jakie postanowienia organizacja ma wpisane w statucie.

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia/fundacji, które prowadzi działalność gospodarczą powinno się składać z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej. Do sprawozdania powinna być też dołączona uchwala organu, który je zatwierdził (zarządu lub walnego zebrania – w zależności od tego, jakie postanowienia organizacja ma wpisane w statucie).

Więcej informacji na ten temat: http://poradnik.ngo.pl/x/443007

Podstawa prawna

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 1997 r. Nr. 121, poz. 591)